Thu phí khí thải: Giảm ô nhiễm môi trường trước tiên cần từ tiêu chuẩn khí thải

Vừa qua Bộ Tài Chính có công văn gửi một số bộ ngành đề nghị xây dựng đề án thu phí bảo vệ môi trường đối với khí thải bao gồm đối tượng chịu phí, mức thu phí, cách thức tính phí, cơ chế thu nộp phí, quản lý và sử dụng phí... Hãy thở …

Continue reading Thu phí khí thải: Giảm ô nhiễm môi trường trước tiên cần từ tiêu chuẩn khí thải