Tín hiệu vui cho một đời sống dân sự bình thường

1. Vào thời gian đầu xảy ra thảm họa cá chết Formosa, khi phản ứng chính quyền còn “chậm”, và trong tâm điểm người dân cả nước đòi hỏi quyền được minh bạch thông tin, thì cũng đồng thời xuất hiện lời kêu gọi của những nhà khoa học trẻ trong và ngoài nước cần …

Continue reading Tín hiệu vui cho một đời sống dân sự bình thường